Zawarcie umowy (pisemnej lub ustnej) wypożyczenia sprzętu przez klienta jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym regulaminie.


Regulamin dla organizatorów spływu wypożyczających sprzęt w firmie:

Centrum Turystyki Aktywnej “Kajaki 4u”

 1. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.
 2. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.
 3. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.
 4. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych.
 5. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy umieją pływać i czy ich stan zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
 6. Organizator spływu ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 7. Na prośbę organizatora możemy objąć grupę ubezpieczeniem NNW. W takim przypadku wymagana jest lista uczestników spływu. Koszt ubezpieczenia NNW obciąża dodatkowo organizowaną grupę.
 8. Organizator spływu potwierdzi pisemnie ilości pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.

Regulamin dla osób indywidualnie wypożyczających sprzęt w firmie:

Centrum Turystyki Aktywnej “Kajaki 4u”

 1. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.
 2. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie i za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 3. Każdy wypożyczający powinien zabrać ze sobą kamizelkę asekuracyjną ,i nie zdejmować jej w czasie przebywania na wodzie. (Zaleca się również nie zdejmować kamizelek w czasie kąpieli w rzece w trakcie spływu)
 4. Osoby indywidualne wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.
 5. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.

Postanowienia końcowe

 1. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za zniszczone zagubione lub utopione w czasie spływu wartościowe przedmioty. Zabezpieczenie cennych przedmiotów należy do obowiązków uczestników spływu.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody wywołane siłami natury lub innymi zdarzeniami które nie są od nas zależne.
 5. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez nas i mogą być zrealizowane wyłącznie na naszych warunkach.
 6. W szczególnych przypadkach narażających uczestników spływu na jakiekolwiek niebezpieczeństwo wypożyczający sprzęt ma prawo do zmiany trasy spływu po wcześniejszym zaakceptowaniu zmiany przez wypożyczających sprzęt.
 7. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły. W przypadku gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe w trakcie spływu, uczestnik kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Ponosi on również koszty związane z transportem do bazy.
 8. Każdy uczestnik spływu zobowiązuje się do przestrzegania zasad zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania wszelkiego rodzaju środków odurzających w czasie trwania spływu .
 9. Każdy wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wioseł, kamizelek lub kajaka zamawiający ponosi odpowiedzialność finansową do wysokości wartości wypożyczonego sprzętu.
 10. Kajaki wypożyczamy według cen podanych w cenniku. Finalny koszt zależy od ilości wypożyczonych kajaków, liczby dni i kosztów ewentualnego transportu osób i kajaków.
 11. Klient odbierający sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 12. Klient podpisując Umowę wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodny ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 13. Wpłata rezerwacyjna wynosi 30% planowanych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 14 dni zaliczka nie podlega zwrotowi.
 14. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

W przypadku wynajmu kajaków nie występujemy w roli “organizatora spływu”, co oznacza między innymi, że nie zapewniamy instruktorów ,ratowników i ubezpieczenia. Właściwy przebieg spływu, dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, dbanie o bezpieczeństwo, zachowanie trzeźwości, zakładanie kamizelek asekuracyjnych spoczywa na wypożyczających kajaki. Nie ponosimy odpowiedzialności za zniszczone zagubione lub utopione w czasie spływu wartościowe przedmioty. Zabezpieczenie cennych przedmiotów należy do obowiązków uczestników spływu.


Podstawowe zasady których należy przestrzegać w czasie spływu rzeką graniczną.

 1. Każdy spływ kajakiem należy zgłosić do właściwej Placówki Straży Granicznej na min. 2 godziny przed rozpoczęciem. ( Nadbużański Oddział Straży Granicznej – Formularz zgłoszeniowy dla osób chcących poławiać ryby lub uprawiać inne formy turystyki w obszarze prowadzonej ochrony granicy państwowej przez poszczególne placówki NOSG )
 2. Wszelkie zmiany w planie spływu należy zgłosić telefonicznie do najbliższej Placówki Straży Granicznej.
 3. Zawsze należy płynąć po lewej stronie rzeki , nie przekraczając jej środka, który stanowi granicę Państwa.
 4. Uprawianie turystyki kajakowej na wodach granicznych możliwe jest tylko w dzień (pół godziny po wschodzie – można rozpocząć spływ i pół godziny przed zachodem słońca należy spływ zakończyć)
 5. Zabroniona jest kąpiel w rzece granicznej zarówno podczas spływania jak i podczas postojów. Wyjątkiem są miejsca do tego wyznaczone i oznakowane.

W pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej zabrania się:

 1. Umieszczania napisów i rysunków na znakach i urządzeniach granicznych lub samowolnego ustawiania, niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmiany ich położenia lub czynienia ich niewidocznymi.
 2. Fotografowania obiektów, znaków i urządzeń granicznych oraz terenów poza linią granicy państwowej.
 3. Bezpośredniego komunikowania się przez granicę państwową oraz przerzucania lub przejmowania przez linię graniczną jakichkolwiek przedmiotów.
 4. Rozniecania otwartego ognia w pasie drogi granicznej oraz pozostawiania nie wygaszonych ognisk lub tlących się przedmiotów w odległości do 300 metrów od linii granicy państwowej.
 5. Ustawiania przeszkód, kopania dołów lub rowów w pasie drogi granicznej.


ZADZWOŃ TERAZ