Podstawowe zasady których należy przestrzegać w czasie spływu rzeką graniczną.

  1. Każdy spływ kajakiem należy zgłosić do właściwej Placówki Straży Granicznej na min. 2 godziny przed rozpoczęciem. ( Nadbużański Oddział Straży Granicznej – Formularz zgłoszeniowy dla osób chcących poławiać ryby lub uprawiać inne formy turystyki w obszarze prowadzonej ochrony granicy państwowej przez poszczególne placówki NOSG )
  2. Wszelkie zmiany w planie spływu należy zgłosić telefonicznie do najbliższej Placówki Straży Granicznej.
  3. Zawsze należy płynąć po lewej stronie rzeki , nie przekraczając jej środka, który stanowi granicę Państwa.
  4. Uprawianie turystyki kajakowej na wodach granicznych możliwe jest tylko w dzień (pół godziny po wschodzie – można rozpocząć spływ i pół godziny przed zachodem słońca należy spływ zakończyć)
  5. Zabroniona jest kąpiel w rzece granicznej zarówno podczas spływania jak i podczas postojów. Wyjątkiem są miejsca do tego wyznaczone i oznakowane.

W pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej zabrania się:

  1. Umieszczania napisów i rysunków na znakach i urządzeniach granicznych lub samowolnego ustawiania, niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmiany ich położenia lub czynienia ich niewidocznymi.
  2. Fotografowania obiektów, znaków i urządzeń granicznych oraz terenów poza linią granicy państwowej.
  3. Bezpośredniego komunikowania się przez granicę państwową oraz przerzucania lub przejmowania przez linię graniczną jakichkolwiek przedmiotów.
  4. Rozniecania otwartego ognia w pasie drogi granicznej oraz pozostawiania nie wygaszonych ognisk lub tlących się przedmiotów w odległości do 300 metrów od linii granicy państwowej.
  5. Ustawiania przeszkód, kopania dołów lub rowów w pasie drogi granicznej.

Uprawianie turystyki na wodach granicznych – Przepisy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2008r w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (Dz. U. z dnia 12 maja 2008 r.)

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 30 lipca 2010 r. W sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i w strefie nadgranicznej na terenie województwa lubelskiego

Ustawa z dnia 12 października 1990r o ochronie granicy państwowej

Straż Graniczna informuje o zmianach w zasadach przebywania w pasie drogi granicznej – 10.03.2015r.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej informuje o nowych zasadach przebywania w pasie drogi granicznej o szerokości 15 metrów. Przebiega on wzdłuż linii granicy państwa lub brzegu rzeki granicznej.

Wprowadzone zmiany wynikają z wejścia w życie ROZPORZĄDZENIA NR1 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 lutego 2015r. W sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej. Zastępuje ono ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO NR 1 z dnia 27 czerwca 2013r. W sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej.

Pas drogi granicznej w nowo wyznaczonych miejscach, objętych zakazem przebywania, oznakowano tablicami z napisem: “PAS DROGI GRANICZNEJ – WEJŚCIE ZABRONIONE”. Zakaz przebywania w wyznaczonych miejscach przy samej linii granicy nie dotyczy właścicieli i użytkowników gruntów znajdujących w pasie drogi granicznej, turystów przebywających na oznakowanych szlakach turystycznych i kąpieliskach. Zmiany w oznakowaniu granicy państwa,zostały wprowadzone na wniosek Straży Granicznej i w mniejszym stopniu ograniczają dostęp do rzeki granicznej Bug.

ROZPORZĄDZENIE NR 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 lutego 2015 r. W Sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej.

Dorohusk

Hrubieszów

Terespol
ZADZWOŃ TERAZ