Podstawowe zasady których należy przestrzegać w czasie spływu rzeką graniczną.

  1. Każdy spływ kajakiem należy zgłosić do właściwej Placówki Straży Granicznej na min. 2 godziny przed rozpoczęciem. ( Nadbużański Oddział Straży Granicznej – Formularz zgłoszeniowy dla osób chcących poławiać ryby lub uprawiać inne formy turystyki w obszarze prowadzonej ochrony granicy państwowej przez poszczególne placówki NOSG )
  2. Wszelkie zmiany w planie spływu należy zgłosić telefonicznie do najbliższej Placówki Straży Granicznej.
  3. Zawsze należy płynąć po lewej stronie rzeki , nie przekraczając jej środka, który stanowi granicę Państwa.
  4. Uprawianie turystyki kajakowej na wodach granicznych możliwe jest tylko w dzień (pół godziny po wschodzie – można rozpocząć spływ i pół godziny przed zachodem słońca należy spływ zakończyć)
  5. Zabroniona jest kąpiel w rzece granicznej zarówno podczas spływania jak i podczas postojów. Wyjątkiem są miejsca do tego wyznaczone i oznakowane.

W pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej zabrania się:

  1. Umieszczania napisów i rysunków na znakach i urządzeniach granicznych lub samowolnego ustawiania, niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmiany ich położenia lub czynienia ich niewidocznymi.
  2. Fotografowania obiektów, znaków i urządzeń granicznych oraz terenów poza linią granicy państwowej.
  3. Bezpośredniego komunikowania się przez granicę państwową oraz przerzucania lub przejmowania przez linię graniczną jakichkolwiek przedmiotów.
  4. Rozniecania otwartego ognia w pasie drogi granicznej oraz pozostawiania nie wygaszonych ognisk lub tlących się przedmiotów w odległości do 300 metrów od linii granicy państwowej.
  5. Ustawiania przeszkód, kopania dołów lub rowów w pasie drogi granicznej.
ZADZWOŃ TERAZ